ALGEMENE VOORWAARDEN Ulbike

Art. 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1/ Partijen: de Klant en de Opdrachtnemer;

2/ Klant: de partij die de Opdracht geeft;

3/ Opdrachtnemer: Ulbike BV, met maatschappelijke zetel te Ulbeek, met ondernemingsnummer: BE100.132.0112

4/ Opdracht (c.q. Overeenkomst/offerte): overeenkomst/offerte van opdracht waarbij de Opdrachtnemer zich jegens de Klant verbindt om diensten te verlenen en/of goederen te leveren.

Art. 2 – Toepassingsgebied

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens  uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de Klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Door het plaatsen van een Opdracht erkent de Klant de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer te aanvaarden.

Art. 3 – Verkoopsovereenkomsten en voorschotten

Onze verkoopsovereenkomsten zijn slechts bindend bij het betalen van een voorschot ten belope van 25%  van de aankoopprijs op onze goederen. Voorschotten zijn niet terug vorderbaar.

Art. 4 – Omschrijving van de Opdracht en prijzen.

De diensten en desgevallende goederen worden uitgevoerd en/of geleverd zoals bepaald in de offerte of op de voorzijde van de factuur. De prijzen zijn diegene die vermeld staan op de verkoopsovereenkomst op het ogenblik van de bestelling. Hier zijn extra transportkosten of verzekeringskosten in verrekend, prijzen inclusief BTW.

Art. 5 – Betaalvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar bij levering, uitgezonderd van het voorschot dat betaald wordt bij het geven van de opdracht tot bestelling. Betalingen gebeuren via bankoverschrijving vooraf of met betaalterminal ter plaatse. Contante betaling kan tot 1000 Euro per factuur. Indien de klant zijn contractuele verplichtingen niet naleeft, zoals weigering de levering in ontvangst te nemen, zal Ulbike alle niet -vervallen bedragen en openstaande facturen uitgeven en automatisch op te eisen. Bovendien behoudt Ulbike zich het recht geen nieuwe leveringen uit te voeren.

Art. 6 – Levering, leveringsmodaliteiten en eigendomsoverdracht

De leverings – en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding tussen Partijen. Er wordt steeds een indicatieve leveringstermijn gegeven bij de validatie van uw bestelling. Eventuele vertragingen in het kader van een levering kunnen in geen enkel geval recht geven op schadevergoeding of vergoedingen van eender welke aard. Goederen worden geleverd in een perfecte staat, in geval het om een fiets gaat, volledig rijklaar en eventueel op vraag aangepast aan de klant (zadelhoogte, stuurhoogte). Bijkomende aangekochte materialen die op de fiets dienen gemonteerd te worden, worden op vraag van de Klant gemonteerd, teneinde het gaat om aangekochte goederen bij Ulbike. Levering aan huis is gratis, maar uitsluitend mogelijk binnen een straal van 30 km van onze vestigingsplaats.

Art. 7 – Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

De Klant wordt geacht de fiets onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien bij oplevering. De fiets kan getest worden ter plaatse en wordt aan uw houding/lichaamsafmetingen afgetoetst. Aangekochte fietsen kunnen niet worden omgeruild na ontvangst en betaling van uw factuur. Bij fabricagefouten of defecten dient de klant zich te wenden tot de handelaar en zal worden bekeken of het gaat om garantiebepalingen, rekening houdend met de aankoopstermijnen. Het tijdstip van oplevering van de fiets is de datum van uw factuur. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de Klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet:*het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de goederen, producten, materialen en toestellen; – de schade veroorzaakt door overmacht;*de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;*een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de Klant of zijn aangestelden ; *een ander gebruik van de goederen, producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan.

Art. 9 – Aansprakelijkheid

De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de door hem begane grove of opzettelijke fout. De Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of lichte fout. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de Klant tegen eventuele aanspraken van derden. De Klant vrijwaart daarentegen de Opdrachtnemer wel voor aanspraken van derden. Voor zover de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan hij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan de Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. De schadevergoeding waartoe de Opdrachtnemer eventueel gehouden is ten opzichte van de Klant (en/of derden), is nooit hoger dan het bedrag van de gefactureerde prijs voor de corresponderende (deel)Opdracht. Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade door een verzekering is gedekt, zal de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, in mindering dienen te worden gebracht van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.

Art. 10 – Bevoegdheid

Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de bevoegde rechter van de plaats van de maatschappelijke zetel van de Opdrachtnemer.